You don't have an account? Register   
 
Home English Time ETF Forum Contact Us About Us
 
 
 
  
  Các mẫu câu viết Task 1  
   
 
- Điểm của Task 1 chiếm trọng số thấp hơn Task 2, nhưng người học thường cảm thấy rất khó.

- Để đạt kết quả cao trong Writing Task 1, yêu cầu người viết phải sử dụng tốt các cấu trúc câu, có vốn từ vựng khá, và biết diễn tả các thông tin một cách chính xác.

- Dưới đây, IELTSpedia xin trích bài giảng "Opening Sentence Structures for IELTS Writing Task 1" của thạc sĩ Bùi Trí Vũ Nam, giảng viên khoa Anh - Đại học Sư phạm TP. HCM.

Structure 1:
The chart/table/pie-chart/diagram/graph shows/illustrates/describes + nouns + places + time

Ex: The chart shows the sales of bicycles in the USA between 2000 and 2002.
                                                  N                          places                time       

The graph shows the numbers of prisoners for the last decade in the USA and such European countries as Italy, France, Germany and England.

Structure 2:

The data given in the diagram/chart/graph show/illustrate/describe that + nouns + past participle + place + time

Ex: The data given in the chart show the numbers of bicycles sold in the USA for the month of February 2002.
                                                                                   N                      P.P     place                  time
Structure 3:

The data given in the diagram/chart/graph show/illustrate/describe + nouns + past participle + by agent + time, according to gender/employment/social class ... status/categories.

Ex: The data given in the chart show hobbies enjoyed by British men and women in a week, according to 
                                                                     N          P.P           by agent                           time                              
gender and employment status.

The chart shows working hours spent by American men and women doing their jobs in a day, according to the gender and social class categories.

 After doing this test, people also do
   Next Tests
     More Tests...
 
 
 

IELTSpedia, a member of English Time
IELTSpedia không chịu trách nhiệm về những thông tin được trích lại bởi website khác.

All rights reserved
Powered by Tran Duy Quoc

ETF: English Forum
ETC: English Club
ETT: Testing Online
ETES: English School